SIS ... mer om SIS integreringsterapi 


Spiritual Integration System(SIS), i Skandinavia kalt Integreringsterapi, er en eldgammel metode basert på kunnskapen om at vår totale bevissthet er delt opp i flere separate, men interagerende lag, som alle har ulike funksjoner. Metoden er blitt tilrettelagt for vår tid gjennom mange års arbeid og introdusert som det mest omfattende og avanserte medisinske system innen vibrasjonsmedisin.

Hvert lag av bevisstheten opplever hvert sitt aspekt av en erfaring, og det er summen av erfaringen i disse lagene som utgjør den fulle erfaringen. Dersom et eller flere av lagene er i ubalanse, vil erfaringen ikke være helhetlig, og blokkeringer, traumer og ubalanser oppstår. Metoden går ut på å utføre "kiropraktikk" på bevisstheten, og dermed gjøre at signaler og erfaring kan passere mest mulig uhindret gjennom individet. Dette åpner for dypere erkjennelse og innsikt, og akselererer individets prosess og evne til valg. lndividets selvhelbredelse styrkes.

Ved å kartlegge bevisstheten og dens funksjoner gjennom flere ulike tester, kan man kirurgisk lokalisere og behandle blokkeringene direkte. Dette skjer i første rekke ved bruk av vibrasjonsessenser, homeopati, samt direkte overføring av vibrasjon og informasjon fra terapeuten.

Metoden fungerer fullstendig nøytralt, og skiller seg radikalt fra mange tradisjonelle metoder. Poenget er ikke å tilføre energi og helbredelse direkte, men heller å åpne opp for pasientens egen indre viten. Tilføringen av vibrasjoner og justeringer fungerer som bruksanvisninger for systemet, og må aktiveres av klienten for at de skal virke. På denne måten har individet alltid valget.

Metoden passer kanskje best for dem som ønsker å ta grepet om sin egen prosess, og som er opptatt av å gjøre arbeidet selv. Vi tror at den eneste som kan bringe individet fremover er individet selv. Alt vi gjør er å tilrettelegge for at individet lettere skal kunne utrykke og handle etter sin indre sannhet.

Prinsippet om "ikke innblanding"
Et gjennomgående prinsipp for metoden er "ikke innblanding". Det innebærer at hver eneste justering i praksis blir utført av klienten selv. Dette kan sammenliknes med at terapeuten gir klienten nøkler og viser hvor dørene er. Om klienten så velger å gå igjennom eller ikke er fullstendig overlatt til den enkelte. Årsaken er enkel: Enhver endring som ikke springer ut av individet selv, men som kommer som et resultat av påvirkning utenifra, vil i det lange løp utgjøre et svakt ledd i individets utvikling. Før eller siden vil individet måtte gå hele veien tilbake og fortsette der han/hun slapp. Når individet går igjennom døren på eget initiativ, vil valget være endelig.

Hvilke resultater kan man forvente?
De fleste metoder tar utgangspunktet i de fysiske manifestasjoner, altså sykdommen eller tilstanden. I SIS tar vi utgangspunktet i Sjelen og dens utvikling, og bearbeider de lavere nivåene basert på spirituelle prinsipper. I stedet for å helbrede symptomer går vi rett til kjernen og avhjelper Sjelen i sin utvikling. Ved å rydde opp i og justere kroppene vil impulsene fra sjelsnivå ned gjennom lagene bli tydeligere. Resultatet er at individet øker sin erkjennelse og evne til å velge, og at den spirituelle utvikling akselererer. Det finnes dermed ingen begrensning i forhold til hvilken type problematikk som kan bearbeides. Begrensningen går kun i forhold til klientens egen bevissthet.


Litt om behandlingen
En behandling tar normalt ca 2 timer og består av tre deler. Del en består av en meget grundig balansering av bevissthetslag, funksjoner, chakraer og aura. Del to består av selve hovedbehandlingen hvor tematikken bearbeides. Del tre består av en integrering, hvor alle lag "oppdateres" i forhold til den utførte behandling.

Vi sier ofte at formålet med behandlingen er å assistere individet til å komme i førersetet av sitt liv. At individet blir synkronisert med sine egne livsprosesser. Utover dette må livet leves. Hvor mye behandling man ønsker ser vi på som en privatsak. Vår erfaring viser at det ideelle ofte er å gå til behandling ca hver tredje eller fjerde uke i noen måneder, for så å ta en pause, slik at man kan la livet utfolde seg. Det er imidlertid viktig for oss at klientene i størst mulig grad skal lytte til sitt indre og finne ut av hva som fungerer best for dem selv.


Måten SIS bearbeider blokkeringer skiller seg fra tradisjonell tankegang. Hvis man tenker seg at alt i universet flyter, vil alt normalt også flyte fritt igjennom individet. Dersom individet på et bestemt område blir konfrontert og ikke lar Sannhet passere, vil det bygges opp et hinder, lik en demning som stopper elven. Det er dermed ikke universet som er til hinder for individet, det er individet som er til hinder for universet. Blokkeringen er en sannhet som venter på å bli erkjent. Ved å bevisstgjøre individet og integrere den aktuelle sannhet på alle nivåer, vil Sannhet igjen kunne passere. Poenget er dermed ikke å fjerne blokkeringer og lidelse, men å integrere dem.

Kilde: www.safira.no

SIS - er registrerte varemerker Copyright © 2001 Institute of Spiritual Integration System. Alle rettigheter reservert

 
 
 

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører

Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsører
Besøk våre annonsørerAlternativmedisin i Norge